Cookiebeleid

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies en sociale mediaplug-ins op de website [www.spadel.com] (hierna de “website”) van de Spadel-groep.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen op de harde schijf van een toestel en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale mediaplug-ins zijn stukjes software die zijn ontwikkeld en verstrekt door verstrekkers van sociale mediadiensten, die sociale media-integratie toevoegen wanneer ze in de website worden ingebouwd.

Indien u algemene informatie wenst over hoe we uw persoonsgegevens verwerken op een andere wijze dan via cookies en sociale mediaplug-ins, met inbegrip van uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media, en met betrekking tot bestellingen of aankopen, gelieve ons Privacybeleid te raadplegen.

Door het gebruik van cookies en sociale mediaplug-ins te aanvaarden via de informatie banner die verschijnt wanneer u de website bezoekt en door de website verder te blijven gebruiken, erkent u dat u dit Cookiebeleid heeft gelezen en aanvaard.

 1. ALGEMEEN
  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Spadel NV/SA, Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, met ondernemingsnummer 0405.844.436, RPR/RPM Brussel, en de verbonden ondernemingen van de Spadel-groep (hierna: “Spadel”, “wij”, “ons”, “onze”). U kunt ons contacteren via e-mail op privacy@spadel.com.
  2. Elke verwijzing in dit Cookiebeleid naar bepaalde wetten of verordeningen omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wetten of verordeningen, met inbegrip van ermee samenhangende uitvoeringsbeslissingen.
  3. Wij behouden ons het recht voor om dit Cookiebeleid af en toe te wijzigen naar ons eigen goeddunken. Een dergelijke wijziging zal via de website worden medegedeeld. Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, dient u ons dat mede te delen door een e-mail te sturen naar privacy@spadel.com. Indien wij geen e-mail van u ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen op de website zijn aangekondigd, wordt u geacht alle wijzigingen te hebben aanvaard.

 2. COOKIES EN SOCIALE MEDIAPLUG-INS
  1. Met uitzondering van de cookies die strikt noodzakelijk en onontbeerlijk zijn voor de goede werking van de website, kunt u het gebruik van andere cookies aanvaarden of weigeren via de informatie banner die verschijnt wanneer u de website bezoekt. De verschillende categorieën van cookies die op de website worden gebruikt zijn toegelicht in artikel 2.4 hieronder.
  2. De meeste gegevens over deze cookies, hun plaatsing en gebruik laten, over het algemeen, toe dat u kunt worden geïdentificeerd, en we gebruiken ze om inzicht te verwerven in de wijze waarop u, en andere bezoekers, de website gebruiken door statistische en gebruiksgegevens te vergaren, waardoor we een betere gebruikerservaring op de website kunnen verstrekken.
  3. U kunt eveneens vermijden dat cookies worden geplaats door uw browser zo te configureren. Voor richtsnoeren hierover kunt u de informatie over uw browser raadplegen, bijvoorbeeld:
  4. Wanneer u de website bezoekt en in functie van uw toestemming, plaatsen we de volgende categorieën van cookies: zie tabel aan het einde van de pagina
  5. U kunt te allen tijde uw toestemming voor ons gebruik van cookies intrekken. Om dat recht uit te oefenen, volstaat het uw instellingen hier te wijzigen.

 3. DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
  1. We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze website, reclame, producten en diensten kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  2. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken om onze gerechtvaardigde belangen of die van onze verbonden ondernemingen, partners of van derden te vrijwaren indien uw registratie op of gebruik van de website kan worden beschouwd als: (a) een inbreuk op dit Cookiebeleid of de intellectuele eigendomsrechten of elk ander recht van een derde, (b) een gevaar of bedreiging voor de beveiliging of integriteit van onze website of een van de onderliggende IT-systemen van ons of van onze verbonden ondernemingen of onderaannemers omwille van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of elke andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enige andere wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op andere wijze ongepast of illegaal is.
  3. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn dat u bij het gebruik van een deel van de website een onwettige handeling of misdrijf heeft gepleegd.

 4. RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  1. De verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 is gebaseerd op uw toestemming of een wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen.
  2. In sommige gevallen kan de verwerking van uw persoonsgegevens nodig zijn voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
   • Doorlopende verbeteringen van onze website, sociale mediakanalen, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te verzekeren;
   • Onze website, sociale mediakanalen, producten en diensten vrijwaren van misbruik en illegale activiteit;
   • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algemene succesvolle verkoop van onze producten en diensten.

 5. NAAR WIE STUREN WE UW GEGEVENS
  1. We vertrouwen op derde verwerkers om u onze website te verstrekken en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel namens ons verwerken en mits onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies.
   We waarborgen dat alle derde verwerkers met zorg zijn uitgekozen en zich ertoe verbinden de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren.
  2. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Spadel-bedrijfsgroep. We verzekeren echter dat alle bedrijven van de groep ervoor zullen zorgen dat elke verwerking van uw persoonsgegevens strookt met hetgeen is uiteengezet in dit Cookiebeleid.
  3. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming sturen we uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze door naar andere derden dan degenen vermeld in artikelen 5.1 en 5.2. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die die gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren alsook om de marketing, het tonen en de verkoop van die goederen en diensten op maat aan te passen.

 6. LOCATIE EN DOORGIFTE
  1. We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens echter te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3, kunnen we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere entiteiten van de Spadel-groep of aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke derde buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is ertoe gehouden afdoende voorzorgen in acht te nemen om de veiligheid en integriteit bij de verwerking van uw persoonsgegevens te verzekeren. Dergelijke voorzorgen vloeien voort uit:
   • Wetgeving in het land van de ontvanger die als gelijkwaardig kan worden beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele regeling tussen ons en die entiteit.
  2. We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen we verzekeren dat er beschermingsmaatregelen worden voorzien om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te verzekeren die u krachtens de toepasselijke wetgeving geniet.

 7. KWALITEITSWAARBORGEN
  1. We doen ons uiterste best om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden vermeld in artikel 3 te verwezenlijken.
  2. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dat nodig is om de doeleinden vermeld in artikel 3 na te streven of tot wanneer u uw toestemming om die te verwerken, intrekt. De intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u het geheel of een deel van onze website niet langer kunt gebruiken. We zullen uw persoonsgegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3, tenzij:
   • Spadel of een derde een doorslaggevend belang heeft bij het identificeerbaar houden van de persoonsgegevens;
   • Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons ervan weerhoudt deze te anonimiseren.
  3. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze derde verwerkers vindt enkel plaats op een “need-to-know” basis en is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. U accepteert echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.

 8. UW RECHTEN
  1. U heeft het recht om inzage te vragen in alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. We behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend met als doel ons last of schade te berokkenen. Bij elk verzoek dient te worden verduidelijkt voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht van inzage wenst uit te oefenen en welke gegevenscategorieën u wenst in te zien.
  2. U heeft het recht om te vragen dat de u betreffende onjuiste persoonsgegevens kosteloos worden verbeterd. Indien u een verzoek om verbetering indient, moet dat verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de onjuiste aard van de gegevens waarvoor een verbetering wordt gevraagd.
  3. U heeft het recht om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
  4. U heeft het recht om te vragen dat u betreffende persoonsgegevens worden gewist indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 of indien u uw toestemming om de gegevens te verwerken, intrekt. We zullen een verzoek om wissing echter afwegen tegen:
   • De dwingende belangen van Spadel of een derde;
   • Wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die indruisen tegen een dergelijke wissing.

    In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3.
  5. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn om u hiertegen te verzetten. Indien de beoogde verwerking echter kan worden gekwalificeerd als direct marketing, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten.
  6. U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
  7. Indien een verzoek wenst in te dienen om een of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@spadel.com. Een e-mail met een verzoek een recht uit te oefenen, zal niet worden geïnterpreteerd als een toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens behoudens wat is vereist voor het behandelen van uw verzoek. In elk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen ervoor, indien dat is vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld zijn van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit aantoont. Indien u het contactformulier op de website gebruikt, kunnen we u vragen om een schriftelijke bevestiging en bewijs van identiteit.
   We zullen u onverwijld informeren dat wij dit verzoek hebben ontvangen. Indien het verzoek geldig blijkt, zullen we het zo snel als redelijkerwijze nakomen en uiterlijk dertig (30) dagen nadat we het verzoek hebben ontvangen.
   Indien u een klacht heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons contacteren via e-mail op privacy@spadel.com. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.