Privacybeleid

Dit Privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de Spadel-groep als deel van uw bezoek aan onze website [www.spadel.com] (hierna de “website”), uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale mediakanalen (zoals Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google+).

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die via de website solliciteren voor een job bij de Spadel-groep (http://jobs.spadel.com). De verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten via de website wordt geregeld door een afzonderlijk Beleid voor sollicitanten.

Indien u meer informatie wenst over hoe we persoonsgegevens verwerken via cookies en sociale plug-ins, gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

 1. ALGEMEEN
  1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Spadel NV/SA, Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, België, met ondernemingsnummer 0405.844.436, RPR/RPM Brussel, en de verbonden ondernemingen van de Spadel-groep (hierna: “Spadel”, “wij”, “ons”, “onze”). U kunt ons contacteren via e-mail op privacy@spadel.com.
  2. Elke verwijzing in dit Privacybeleid naar bepaalde wetten of verordeningen omvat ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van deze wetten of verordeningen, met inbegrip van ermee samenhangende uitvoeringsbeslissingen.
  3. Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid af en toe te wijzigen naar ons eigen goeddunken. Een dergelijke wijziging zal via de website worden medegedeeld. Indien u de wijzigingen niet aanvaardt, dient u ons dat mede te delen door een e-mail te sturen naar privacy@spadel.com. Indien wij geen e-mail van u ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen op de website zijn aangekondigd, wordt u geacht alle wijzigingen te hebben aanvaard.

 2. SOORTEN PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERWERKEN 
  1. Telkens u een contactformulier invult, of ons contacteert via e-mail, telefoon, fax of sociale mediakanalen, kunnen we volgende elementen verzamelen:
   • De basisidentiteitsinformatie die u ons verstrekt (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, land, gezinssamenstelling, geboortedatum, consumptiegedrag enz.);
   • De inhoud van uw communicatie of vraag en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert bij Spadel, datum, tijd, enz.);
   • Uw voorkeuren betreffende het gebruikte communicatiemiddel;
   • Publiek beschikbare informatie op uw profiel op sociale mediakanalen;
   • Alle andere persoonsgegevens die u ons wenst te verstrekken. 
  2. We ontvangen alle hoger vermelde persoonsgegevens rechtstreeks van u. Het is mogelijk dat we aanvullende informatie over uw voorkeuren en surfgedrag ontvangen van partners zoals Google. Indien u meer informatie wenst over de persoonsgegevens die deze partijen over u verwerken en aan anderen ter beschikking stellen, wordt u vriendelijk verzocht hun respectievelijke privacybeleid te raadplegen.
  3. Telkens u onze website en sociale mediakanalen bezoekt of gebruikt, verzamelen we :
   • Technische informatie die samenhangt met het toestel dat u gebruikt, zoals uw internet protocol (IP)-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
   • Informatie over uw surfgedrag, zoals de duur van uw bezoek, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoeveel keren u een pagina op de website bezoekt. 

 3. DOELEINDEN WAARVOOR WE UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN
  1. We verwerken uw persoonsgegevens om op gepersonaliseerde en doeltreffende wijze de informatie, producten en diensten te verstrekken waarom u vraagt via de website, e-mail, telefoon, fax of sociale mediakanalen.
  2. We verwerken uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, m.a.w. om u doelgerichte communicatie, promoties, aanbiedingen en andere reclame van Spadel en geselecteerde partners te verstrekken.
   Tenzij u een bestaande klant bent die al soortgelijke goederen of diensten bij ons heeft gekocht en op wie we ons eigen marketingmateriaal willen richten, sturen we u enkel communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame via e-mail of andere persoonlijke elektronische communicatiekanalen indien u uitdrukkelijk heeft ingestemd met het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame. 
  3. In het kader van de e-mail- en online marketing of andere commerciële communicatie die we u verstrekken, verwerken we uw persoonsgegevens om informatie te verzamelen over de content in die communicatie die u heeft ingekeken of de links in die communicatie waarop u heeft geklikt (bv. via trackingtechnologieën zoals web beacons in onze e-mails).
  4. We verwerken uw persoonsgegevens om u te profileren op basis van uw locatie, uw consumptiegewoonten van onze producten en/of welke content in onze e-mail- en online marketing en andere commerciële communicatie u heeft ingekeken.
  5. We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan alle redelijke verzoeken van bevoegde wetshandhavingsinstanties of –vertegenwoordigers, gerechtelijke autoriteiten, overheidsagentschappen of -entiteiten, met inbegrip van bevoegde autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.
   Uw persoonsgegevens kunnen op ons initiatief worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens zijn dat u bij het gebruik van of de registratie op de website, onze sociale mediakanalen of andere communicatie met ons een onwettige handeling of misdrijf heeft gepleegd.
  6. We verwerken uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren zodat we onze website, reclame, producten en diensten kunnen verbeteren of om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  7. We verwerken uw persoonsgegevens ook om onze gerechtvaardigde belangen of die van onze partners of van derden te vrijwaren indien uw gebruik van of registratie op de website, sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen kan worden beschouwd als: (a) een inbreuk op de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de website of de intellectuele eigendomsrechten of elk ander recht van een derde, (b) een gevaar of bedreiging voor de beveiliging of integriteit van onze websites, sociale mediakanalen of andere communicatiekanalen of een van de onderliggende IT-systemen van ons of van onze verbonden ondernemingen of onderaannemers omwille van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of elke andere vorm van kwaadaardige code, of (c) op enige andere wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op andere wijze ongepast of illegaal is.

 4. RECHTSGRONDSLAG VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS
  1. Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het doeleinde uiteengezet in artikel 3.1 en om stappen te nemen alvorens een overeenkomst met ons af te sluiten, baseren we de verwerking van uw persoonsgegevens op de noodzaak om die overeenkomst uit te voeren, of tijdens het afsluiten van die overeenkomst.
  2. De verwerking van uw persoonsgegevens voor het doeleinde uiteengezet in artikelen 3.2, 3.3 en 3.4 is gebaseerd op uw toestemming.
  3. Voor het doeleinde uiteengezet in artikel 3.5 is de verwerking van uw persoonsgegevens nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichting.
  4. Voor de doeleinden uiteengezet in artikelen 3.1, 3.6 en 3.7 is de verwerking van uw persoonsgegevens nodig voor onze gerechtvaardigde belangen, zoals:
   • Doorlopende verbeteringen van onze website, sociale mediakanalen, producten en diensten om u de best mogelijke ervaring te bieden;
   • Onze website, sociale mediakanalen, producten en diensten vrijwaren van misbruik en illegale activiteit;
   • Marketing en promotie van onze producten, diensten, merken en algemene succesvolle verkoop van onze producten en diensten.

 5. NAAR WIE STUREN WE UW GEGEVENS
  1. We vertrouwen op derde verwerkers om u onze website te verstrekken en om uw persoonsgegevens namens ons te verwerken. Deze derde verwerkers mogen uw persoonsgegevens enkel namens ons verwerken en mits onze uitdrukkelijke schriftelijke instructies.
   We waarborgen dat alle derde verwerkers met zorg zijn uitgekozen en zich ertoe verbinden de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te verzekeren.
  2. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de Spadel-bedrijfsgroep. We verzekeren echter dat alle bedrijven van de groep ervoor zullen zorgen dat elke verwerking van uw persoonsgegevens strookt met hetgeen is uiteengezet in dit Privacybeleid.
  3. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming sturen we uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze door naar andere derden dan degenen vermeld in artikelen 5.1 en 5.2. We kunnen echter geanonimiseerde gegevens sturen naar andere organisaties die die gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren alsook om de marketing, het tonen en de verkoop van die goederen en diensten op maat aan te passen.

 6. LOCATIE EN DOORGIFTE
  1. We verwerken uw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Om uw persoonsgegevens echter te verwerken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3, kunnen we uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere entiteiten van de Spadel-groep of aan derden die namens ons verwerken buiten de EER. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, is ertoe gehouden afdoende voorzorgen in acht te nemen om de veiligheid en integriteit bij de verwerking van uw persoonsgegevens te verzekeren. Dergelijke voorzorgen vloeien voort uit:
   • Wetgeving in het land van de ontvanger die als gelijkwaardig kan worden beschouwd met de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
   • Een contractuele regeling tussen ons en die entiteit.
  2. We kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens doorgeven aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke doorgifte plaatsvindt, zullen we verzekeren dat er beschermingsmaatregelen worden voorzien om de veiligheid en integriteit van uw gegevens en al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens te verzekeren die u krachtens de toepasselijke wetgeving geniet.

 7. KWALITEITSWAARBORGEN
  1. We doen ons uiterste best om enkel de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doeleinden vermeld in artikel 3 te verwezenlijken.
  2. Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dat nodig is om de doeleinden vermeld in artikel 3 na te streven of tot wanneer u uw toestemming om die te verwerken, intrekt. De intrekking van uw toestemming kan inhouden dat u het geheel of een deel van onze website niet langer kunt gebruiken. We zullen uw persoonsgegevens anonimiseren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3, tenzij:
   • Spadel of een derde een doorslaggevend belang heeft bij het identificeerbaar houden van de persoonsgegevens;
   • Een wettelijke of regelgevende verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons ervan weerhoudt deze te anonimiseren.
  3. U begrijpt dat een essentieel onderdeel van onze marketinginspanningen erin bestaat onze marketingmaterialen relevanter voor u te maken. Dat betekent dat wij u een profiel van u kunnen opbouwen gebaseerd op relevante kenmerken zoals uiteengezet in artikel 2 van dit Privacybeleid en dit profiel vervolgens gebruiken om u communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame te verstrekken over producten en diensten die u kunnen interesseren.
  4. We zullen passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of onze derde verwerkers vindt enkel plaats op een “need-to-know” basis en is onderworpen aan vertrouwelijkheidsverplichtingen. U accepteert echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverplichtingen zijn die nooit kunnen worden gewaarborgd.
  5. Indien u bent geregistreerd om communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame te ontvangen via e-mail of andere persoonlijke elektronische communicatiekanalen, kunt u uw voorkeuren voor het ontvangen van dergelijke communicatie, promoties, aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere reclame wijzigen door de opt-out link te volgen die in dergelijke communicatie wordt verschaft.

 8. UW RECHTEN
  1. U heeft het recht om inzage te vragen in alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die wij verwerken. We behouden ons het recht voor om een administratieve vergoeding aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk zijn ingediend met als doel ons last of schade te berokkenen. Bij elk verzoek dient te worden verduidelijkt voor welke verwerkingsactiviteit u uw recht van inzage wenst uit te oefenen en welke gegevenscategorieën u wenst in te zien.
  2. U heeft het recht om te vragen dat de u betreffende onjuiste persoonsgegevens kosteloos worden verbeterd. Indien u een verzoek om verbetering indient, moet dat verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de onjuiste aard van de gegevens waarvoor een verbetering wordt gevraagd.
  3. U heeft het recht om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
  4. U heeft het recht om te vragen dat u betreffende persoonsgegevens worden gewist indien deze gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden uiteengezet in artikel 3 of indien u uw toestemming om de gegevens te verwerken, intrekt. We zullen een verzoek om wissing echter afwegen tegen:
   • De dwingende belangen van Spadel of een derde;
   • Wettelijke of regelgevende verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die indruisen tegen een dergelijke wissing.

    In plaats van wissing kunt u ook vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is, of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden vermeld in artikel 3.
  5. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking aantonen die dwingender zijn dan uw belangen, rechten en vrijheden of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Indien de beoogde verwerking echter kan worden gekwalificeerd als direct marketing, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging tegen deze verwerking te verzetten. 
  6. U heeft het recht om alle persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.
  7. Indien een verzoek wenst in te dienen om een of meer van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar privacy@spadel.com. Een e-mail met een verzoek een recht uit te oefenen, zal niet worden geïnterpreteerd als een toestemming met de verwerking van uw persoonsgegevens behoudens wat is vereist voor het behandelen van uw verzoek. In elk verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en de redenen ervoor, indien dat is vereist. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn, en vergezeld zijn van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit aantoont. Indien u het contactformulier op de website gebruikt, kunnen we u vragen om een schriftelijke bevestiging en bewijs van identiteit.
   We zullen u onverwijld informeren dat wij dit verzoek hebben ontvangen. Indien het verzoek geldig blijkt, zullen we het zo snel als redelijkerwijze nakomen en uiterlijk dertig (30) dagen nadat we het verzoek hebben ontvangen. 
   Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u ons contacteren via e-mail op privacy@spadel.com. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.